info@cntkings.ee

Rekordår för Landshypotek Bank

Landshypotek har under året vuxit starkare på utlåningsmarknaden än någonsin tidigare. Bankens totala utlåningsvolym ökade med 11 miljarder och rörelseresultatet förbättrades med 20 procent. Det visar bokslutskommunikén för januari – december 2021.

Tillväxten inom Landshypoteks utlåningsvolym var under året 11,0 miljarder kronor, 13 procent, vilket landar på en total utlåning på 94,0 (83,0) miljarder kronor. Rörelseresultatet för helåret på 471 (397) miljoner kronor är en förbättring med 20 procent. Det är en historiskt stark tillväxt.

Banken har växt både i utlåningen till jord- och skogsbrukare och villaägare.

– Den historiskt starka tillväxten är glädjande, men framförallt en bekräftelse både på att vi har gjort mycket bra med vårt strategiska arbete och att det finns ett stort behov på marknaden av en kundnära nischbank för utlåning till fastigheter inom jord och skog samt till villakunder, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Utgångspunkten för Landshypoteks verksamhet är utlåning med säkerhet i fastighet. Med det som grund och gedigen erfarenhet som skapar kundtrygghet har banken utvecklat marknadsbearbetningen, kundmötet och inlett flera strategiska samarbeten. Allt fler upptäcker och blir kund hos Landshypotek Bank.
 
– Vi har under en längre tid systematiskt arbetat för att bli bättre för kund och också kunna möta allt fler kunder och olika kundgrupper. Efterfrågan har varit så stor att vi under delar av året haft utmaningar att kunna möta alla kunder, men det dimensionerar vi nu för, fortsätter Per Lindblad.

De ökade utlåningsvolymerna till jord- och skogsbrukare, gårdsboende och husägare ger en allt stabilare intjäning som är viktig för utvecklingen till att bli en allt mer långsiktigt hållbar bank. Antalet lånekunder är nu över 51 000. Samtidigt är kostnaderna fortsatt under kontroll och kreditkvaliteten god.

– Tillväxten är en bekräftelse på behovet av annorlunda banker på bankmarknaden. Vi är den lilla banken med ett tydligt och ärligt syfte, banken som är tillräckligt stor för att utmana på marknaden och samtidigt vara trygg och bra för kunden. Tillväxten är ett kvitto på att kunderna uppskattar
det vi gör.

I bokslutskommunikén går det att läsa mer om resultatet och vad som sker i omvärlden, inom såväl finansmarknaderna generellt som jord och skog.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Delårsrapporten i korthet:

Januari – december 2021
jämfört med januari – december 2020

•    Rörelseresultatet uppgår till 471 (397) mnkr.
•    Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 486 (414) mnkr.
•    Räntenettot uppgår till 972 (872) mnkr.
•    Kostnaderna uppgår till 498 (478) mnkr.
•    Kreditförluster netto påverkade resultatet med +5 (+13) mnkr.
•    Utlåning till allmänheten uppgår till 94,0 (83,0) mdkr.
•    Inlåning från allmänheten uppgår till 15,3 (14,7) mdkr.

Oktober – december 2021
jämfört med juli – september 2021

•    Rörelseresultatet uppgår till 108 (144) mnkr.
•    Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 115 (144) mnkr.
•    Räntenettot uppgår till 251 (249) mnkr.
•    Kostnaderna uppgår till 140 (106) mnkr.
•    Kreditförluster netto påverkade resultatet med +4 (-1) mnkr.
•    Utlåning till allmänheten uppgår till 94,0 (90,6) mdkr.
•    Inlåning från allmänheten uppgår till 15,3 (15,0) mdkr.

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2022 kl. 08.00 CET.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *